Irodalomjegyzék

Irodalomjegyzék Erzsébetváros zsidó vonatkozásának kutatásához
 • Bácskai Vera - Gyáni Gábor - Kubinyi András: Budapest története a kezdetektől 1945-ig. Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2000
 • Bácskai Vera: A vállalkozók előfutárai, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989
 • Bányai Viktória: Zsidó oktatásügy Magyarországon 1780-1850; Gondolat Kiadó, Budapest, 2005
 • Barna Ildikó: Jogfosztottság, asszimiláció, emancipáció ... s megint elölről - A magyar és orosz zsidóság társadalomtörténeti és empirikus szociológiai összehasonlító elemzése. PhD disszertáció, Budapest, 2008
 • Berend T. Iván: Romantika, nacionalizmus, modernizáció. História, 2001. 3. sz.
 • Berend T. Iván: Válságos évtizedek. Közép- és Kelet-Európa a két világháború között, Gondolat Kiadó, Budapest, 1982
 • Berend T. Iván: Válságos évtizedek; Gondolat Kiadó, Budapest, 1982
 • Berza László (főszerkesztő): Budapest lexikon (L–Z); 2., bővített kiadás, Budapest, Akadémiai Kiadó Budapest, 1993, 653. o.
 • Bibó István: Válogatott tanulmányok I-III. kötet; Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986
 • Budapest Teljes Utcanévlexikona; Sprinter Kiadó, 2003
 • Csíki Tamás: Városi zsidóság Északkelet- és Kelet-Magyarországon 1848-1944; Osiris Kiadó, Budapest, 1999
 • Ember Mária: Hajtűkanyar; Noran Kiadó, Budapest, 2007
 • Eötvös József, báró (szerk. Szigethy Gábor): A zsidók emancipációja; Neumann Kht., Budapest, 2003
 • Fejtő Ferenc: Magyarság, zsidóság; História-MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2000
 • Fekete Nagy Antal: Az Orczy család levéltára - Repertórium. Levéltári Leltárak 9. Budapest, 1959
 • Ferkai András (szerk.): Pest építészete a két világháború között. Modern Építészetért Építészettörténeti és Műemlékvédelmi Kht, Budapest, 2001
 • Frojimovics Kinga: Szétszakadt történelem. Zsidó vallási irányzatok Magyarországon 1868–1950. Balassi Kiadó, Budapest, 2008
 • Gecse Gusztáv: Vallástörténet; Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1980
 • Gerle János – Kovács Attila – Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete. Budapest: Szépirodalmi. 1990
 • Glatz Ferenc (szerk.): A magyarok krónikája; Magyar Könyvklub, 1996
 • Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945. Századvég, Budapest, 1992
 • Groszmann Zsigmond: A magyar zsidók a 19. század közepén; Egyenlőség, Budapest, 1917
 • Gundel Imre-Harmath Judit: A vendéglátás emlékei, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979
 • Gyáni Gábor: A kávéházba járó polgár. Budapesti Negyed 12-13 (1996/2-3.)
 • Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon – Politikai eszmetörténet; Osiris, Budapest, 2001
 • Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Kiadó Budapest, 2001
 • Halmos Károly: A Hatvany-Deutsch dinasztia. In Sebők Marcell (szerk.): Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. Budapest, 2004, HVG. 84-97. o.
 • Hanák Péter (szerk.): Hogyan éltek elődeink? – Fejezetek a magyar művelődés történetéből; Gondolat Kiadó; Budapest, 1980
 • Hatvany Lajos (szerkesztő): Beszélő házak; Bibliotheca Kiadó, Budapest, 1957
 • Hobsawm, Eric J.: A forradalmak kora (1789-1848); Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1988
 • Horváth Cecília: A magyar zsidóság és a holokauszt; Új Palatinus Könyvesház Kft., Budapest, 2004
 • Jalsovszky Katalin-Tomsics Emőke-Toronyi Zsuzsanna: A magyarországi zsidóság képes története, Vince Kiadó, Budapest, 2001
 • Jankovics Éva: Az ötödik napon – naplóregény; Noran Kiadó, Budapest, 2004
 • Karády Viktor: Iskolarendszer és felekezeti egyenlőtlenségek Magyarországon 1867-1945. Replika Kör, Budapest 1997
 • Karády Viktor: Önazonosítás, sorválasztás. A zsidó csoportazonosság történeti alakváltozásai Magyarországon. Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2001
 • Karády Viktor: Zsidóság és társadalmi egyenlőtlenségek 1867-1945 – Történeti-szociológiai tanulmányok; Replika Kör, Budapest, 1997
 • Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. 1-2 kötet, Pozsony, Kalligram Kiadó, 2012
 • Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867 – Magyarok Európában III; Háttér Lap-és Könyvkiadó, Budapest, 1990
 • Kozma István: A névmagyarosítások története. História, 200/5-6. 41-44. o.
 • Körner András: Hogyan éltek? – A magyar zsidók hétköznapi élete, 1867-1940, Corvina, Budapest, 2013
 • Körner András: Kóstoló a múltból. Egy XIX. századi magyar zsidó háziasszony mindennapjai. Vince Kiadó, Budapest
 • Kristó Gyula: A nemzet a középkorban. História, 2001. 4. sz. 29. o.
 • Ladányi János: Lakóhelyi szegregáció Budapesten; Új Mandátum, Budapest, 2008
 • Laky Dezső: Az iparosok szociális és gazdasági viszonyai Budapesten, Székesfővárosi házinyomda, Budapest, 1929
 • Lannert Judit – Örkény Antal – Szabó Ildikó: Európai értékek, európai orientációk. Iskolakultúra, 1999. 8. sz. 3–16. o.
 • Lengyel György: Vállalkozók, bankárok, kereskedők – A magyar gazdasági elit a 19. században és a 20. század első felében, Magvető Kiadó, Budapest, 1989
 • Lévai Jenő: A pesti gettó története. Erzsébetváros Önkormányzata, Budapest 2014.
 • Lévai Jenő: Raoul Wallenberg regényes élete, hősi küzdelmei, rejtélyes eltűnésének titka; Magyar Téka, Budapest, 1948
 • Mátrai Zsuzsa: A nemzeti identitás konfliktusai és az állampolgári nevelés. Iskolakultúra, 2002. 2. sz. 52–64. o.
 • Mumford, Lewis: A város a történelemben, Gondolat, Budapest, 1985
 • Nagy Lajos: Budapest története a török kiűzésétől a márciusi forradalomig - Budapest története. III. Bp., 1975.
 • Perczel Anna: Védtelen örökség. Lakóházak a zsidó negyedben (Lábass Endre fényképeivel); Városháza, Budapest, 2007
 • Perczel Olivér: Ipar és kereskedelem Erzsébetvárosban. A városegyesítéstől az I. világháború időszakáig. Erzsébetváros Önkormányzata, Budapest 2014
 • Peterdi Vera: A dualizmus kori Budapest polgári lakáskultúrájának képviselete a Magyar Nemzeti Múzeum legújabb kori Bútor, berendezés gyűjteményében. 
 • Preisich Gábor: Budapest városépítésének története 1919–1969. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1969
 • Prepuk Anikó: A neológ sajtó a zsidóság társadalmi befogadásáért a 19. század utolsó harmadában, Budapesti Negyed, 2008 nyár. 187-224. o.
 • Rév Ilona: Építészet és enterieur a magyar századfordulón. Budapest, 1983.
 • Sárközi Mátyás: A Király utcán végestelen végig; Kortárs Kiadó, 2006
 • Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? Budapest, 1931.
 • Sipos Péter: A zsidóság és a Horthy rendszer politikája; historia.hu/archivum/2004/040203sipos.htm
 • Spiegler Gyula Sámuel: Budapest-Erzsébetváros története. Dobrowsky és Franke, Budapest, 1902
 • Székács-Schönberger István: Egy zsidó polgár gyermekkora; Múlt és Jövő; Budapest, 2008
 • Szentpéteri József (főszerkesztő): Magyar kódex 5. kötet: Az Osztrák-Magyar Monarchia, Kossuth Kiadó, Budapest, 2001
 • Szentpéteri József (főszerkesztő): Magyar kódex 6. kötet: Magyarok a 20. században; Kossuth Kiadó, Budapest, 2001
 • Szilágyi István: Régi boltok krónikája – A pest-budai kereskedelem történetéből, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986
 • Török Gyöngyvér (szerk.): Ami látható, és ami láthatatlan – Erzsébetváros zsidó öröksége; Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala, Budapest, 2013
 • Varga László: A magyar zsidóság útja és Lévai Jenő könyve. In: Lévai Jenő: A pesti gettó története. Erzsébetváros Önkormányzata, Budapest, 2014. Kisérőtanulmány. 215-298. o.
 • Varga László: Zsidó bevándorlás Magyarországon. Századok, 1992. 1. sz. 59-79. o.
 • Venetianer Lajos, újpesti főrabbi: A magyar zsidóság története a honfoglalástól a világháború kitöréséig, különös tekintettel a gazdasági és művelődési fejlődésére. Ferencz József Országos Rabbiképző Intézet, Budapest, 1922
 • Vörös Károly: Egy világváros születése. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1973